Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Privacy

Privacy statement

Hier vind je informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens. We leggen uit welke gegevens we verzamelen, waarvoor we ze gebruiken en hoe we jouw privacy beschermen.

Privacy statement

De bouw maakt het is een imagocampagne van Bouwend Nederland. Daarom verwijzen we in dit privacy statement naar Bouwend Nederland.

Bouwend Nederland respecteert de privacy van haar leden, partners, stakeholders, medewerkers en online bezoekers. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met je gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Bouwend Nederland is de ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Om diensten aan leden, partners en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen en hun belangen goed te kunnen behartigen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen je bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren je privacy en zorgen dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

1. Welke gegevens verwerkt Bouwend Nederland van jou en wanneer?

Wij verwerken je gegevens:

Bij lidmaatschap / branchepartnerschap wanneer je:

 • Contactpersoon van een lidmaatschap of branchepartnerschap bent (geweest) bij Bouwend Nederland. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens: initialen, naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), adres, (doorkies)telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, functie, bedrijf waarbij je werkzaam bent, geboortedatum en overige gegevens die door jou worden verstrekt. Bouwend Nederland kent aan elke persoon / bij ons bekende medewerker van uw organisatie tevens een relatienummer toe.
 • Binnen Bouwend Nederland als bestuurder of vrijwilliger actief bent (geweest). Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend, aanwezigheid bij bestuurs-, commissie- of werkgroep-vergaderingen en eventuele (vacatie)vergoeding.
 • Op de een of andere manier persoonlijk onderscheiden bent door Bouwend Nederland. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam van de onderscheiding en datum van toekenning, naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), geslacht, functie, bedrijf waarbij je werkzaam bent, geboortedatum ten behoeve van de oorkonde, je privéadres, privémailadres en overige gegevens die door je worden verstrekt.
 • Gebruik maakt van de juridische dienstverlening van Bouwend Nederland. Ondernemers in de bouw en infra die vragen hebben welke zowel financiële als juridische gevolgen kunnen hebben. Het gaat dan om zaken zoals oplevering, aansprakelijkheid, onwerkbare dagen, meer-of minderwerk en de keuze van het meest geschikte contracttype voor jouw organisatie, met de hierbij behorende persoonsgegevens die worden verwerkt.

Voor gebruik besloten pagina's en uw profiel wanneer je:

 • Een eigen inlogcode heeft voor het besloten gedeelte van de website van Bouwend Nederland. Deze gegevens betreffen je identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en de door jou ingestelde voorkeuren ten aanzien van nieuwsvoorziening op maat.

Voor nieuwsbrieven en notificaties wanneer je:

 • Jezelf aanmeldt voor nieuwsbrieven, notificatiemail en/of actiemails. Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief/deelnemen aan een actie, waaronder in ieder geval je naam (initialen en/of voornaam en achternaam), functiegegevens en e-mailadres.
 • Vermeld wordt in nieuwsberichten, op sociale media, in print publicaties of op de websites van Bouwend Nederland wegens een bijzonder project, of bijdrage voor Bouwend Nederland. Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) in combinatie met projectkenmerken en bijbehorende beeldmateriaal, geslacht, functie, bedrijf waarbij je werkzaam bent en overige gegevens die door jou worden verstrekt.
 • Vermeld wordt in nieuwsberichten, op sociale media of de websites van Bouwend Nederland wegens bedrijfsdeelname aan een prijsvraag of meedingen naar een onderscheiding die uitgegeven wordt door Bouwend Nederland. Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) in combinatie met projectkenmerken en bijbehorende beeldmateriaal, geslacht, functie, bedrijf waarbij je werkzaam bent en overige gegevens die door jou worden verstrekt.

Bij deelname aan een activiteit wanneer je:

 • Jezelf aanmeldt voor een activiteit of bijeenkomst. Afhankelijk van het soort evenement verwerken we naast je naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) en e-mailadres, in voorkomende situaties ook de volgende gegevens: adresgegevens, telefoonnummer, functiegegevens, activiteit gebonden opmerkingen zoals dieetwensen, evaluatie en betalingsgegevens. Bovendien kan het zijn dat je voorkomt op beeldmateriaal dat tijdens een bijeenkomst gemaakt wordt. Dit beeldmateriaal wordt alleen door Bouwend Nederland gebruikt.
 • Jezelf inschrijft voor cursus(sen)/opleiding(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: Dit is afhankelijk van het soort cursus of opleiding en kan naast naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), geslacht, functie, bedrijf waarbij je werkzaam bent, e-mailadres en telefoonnummer, activiteit gebonden opmerkingen zoals dieetwensen, evaluatie en betalingsgegevens, ook geboortedatum in het geval van verstrekken diploma of certificaat omvatten. Bovendien kan het zijn dat je voorkomt op beeldmateriaal dat tijdens een cursus/opleiding gemaakt wordt. Dit beeldmateriaal wordt alleen door Bouwend Nederland gebruikt.

Bij webbezoek, afsluiten abonnement, bestelling webshop en andere aanvragen via de website:

 • Als je onze website bezoekt slaan wij zogenaamde verkeersgegevens op van de bezoeker, zoals browserversie, besturingssysteem, het IP-adres en informatie over hoe je de website gebruikt. Tevens wordt gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel je niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie. We willen dat het voor je prettig is om kennis bij ons op te doen. Wanneer je de website bezoekt, vragen wij aan je toestemming voor het plaatsen van (bepaalde) analytische en tracking cookies. Cookies zijn veilige stukjes informatie die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Zo hoef je niet iedere keer opnieuw in te loggen en vullen we bijvoorbeeld op een formulier alvast bekende gegevens voor jou in. Je kunt de toestemming te allen tijde intrekken door hier uw cookievoorkeur te wijzigen. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal) werken.
 • Als je gegevens invult in bij aanvraag van een abonnement. Deze gegevens betreffen je identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met het door je bestelde abonnement.
 • Als je gegevens invult bij bestelling in de webshop. Deze gegevens betreffen jouw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met het door je bestelde product.
 • Als je gegevens invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen je identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met de door jou gestelde vraag of aangevraagde dienst.
 • Als u gegevens invult met betrekking tot een sollicitatie. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres, telefoon), motivatiebrief en CV. Deze gegevens staan in verband met de functie waar u op heeft gesolliciteerd.

Bij contact met de vereniging:

 • Wanneer je contact met ons opneemt (via een contactformulier, e-mail of telefonisch). Het gaat dan om de gegevens waarover je contact met ons opneemt en die je zelf hebt doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om je e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met je initialen en/of voornaam, achternaam en vraag. Bouwend Nederland verwerkt bovenstaande persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en volgt de toepasselijke wet- en regelgeving voor de wettelijke bewaartermijnen.

2. Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor:

Het uitoefenen van onze functie als branchevereniging voor de aangesloten bedrijven.

 • Het aangaan en onderhouden van een relatie en optimaal kunnen bedienen van de aangesloten bedrijven en individuele medewerkers van deze bedrijven en het verbeteren van de dienstverlening, inclusief archief-analytische en onderzoeksdoeleinden.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het versturen van verenigingsnieuws en service-gerichte informatie om onze leden en partners te informeren, te interesseren en te betrekken (via de contactpersoon van het lidmaatschap / partnerschap).
 • Het organiseren van verenigingsactiviteiten en bijeenkomsten.
  Het (laten) controleren van recht op ledenvoordeel / aanbiedingen van partners.

Het uitoefenen van onze functie als branchevereniging en vertegenwoordiger van en kennisinstituut voor de branche.

 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met en informeren, interesseren, en betrekken van medewerkers van onze leden, partners en stakeholders.
 • Kennisoverdracht door middel van het organiseren van cursus(sen)/opleiding(en).
 • Het effectueren van abonnementen, bestellingen of downloads.
 • Het verwerken van uw vraag, cq. op maat verstrekken van door jou aangevraagde informatie.
 • Het (laten) aanbieden van producten, diensten, evenementen van Bouwend Nederland, onze partners of andere partijen waarmee wij samenwerken.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden volgen wij die eisen.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouder(s) of voogd(en). Bouwend Nederland kan echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouder(s) of voogd(en) aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Indien je meent dat Bouwend Nederland zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over websitebezoekers die jonger zijn van 16 jaar, verzoeken wij je contact op te nemen via privacy@bouwendnederland.nl, zodat wij deze persoonlijke gegevens kunnen verwijderen.

4. Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking onder de door Bouwend Nederland opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor leden en partners hun diensten uitvoeren, waarbij afspraken vastgelegd zijn in privacy overeenkomsten die voldoen aan de wettelijke regels.

Daarnaast biedt Bouwend Nederland via haar website aan potentiële klanten via de ledenzoekfunctie informatie over aangesloten bedrijven.

5. Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. Bouwend Nederland treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Alle gegevens die je verstrekt aan Bouwend Nederland of plaatst op haar website dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Onze websites kunnen verwijzingen (bijvoorbeeld door een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze websites. Dit betekent niet automatisch dat Bouwend Nederland verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy verklaring van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Bouwend Nederland zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

6. Recht van inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je van mening bent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij binnen vier weken nadat je het verzoek hebt ingediend behandelen.

Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten vanuit jouw lidmaatschap of abonnement) en aanbiedingen dan kun je jezelf vanuit die betreffende uiting afmelden.
Je kun een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@bouwendnederland.nl.
Tevens willen wij er je op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan op deze pagina van de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Informatie

Als je vragen en/of opmerkingen hebt over je privacy, of met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Mail naar privacy@bouwendnederland.nl of bel ons op: 079 3 252 252.

8. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Bouwend Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen, zonder dat daar een persoon bij betrokken is.

9. Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Bouwend Nederland. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden van het gewijzigde privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

 

Laatste update: 31-05-2024

Over ons

'De bouw maakt het' is een campagne van Bouwend Nederland waarmee we laten zien wat de bouw en infra doet, hoe dat steeds slimmer en duurzamer gebeurt en vooral waarom dat belangrijk is voor ons land. Daarnaast laten we jong en oud zien hoe mooi het werk in onze sector is.

'De bouw maakt het' is een initiatief van Bouwend Nederland

© De Bouw Maakt Het